Göta studentkår finns även på: Instagram

Kandidera till Göta studentkårs kårfullmäktige 2018/2019

Nu är det dags att bestämma dig om du vill kandidera till Göta studentkårs kårfullmäktige 2018/2019. Här finns allt du behöver veta!

For information in English, please scroll down.

Fullmäktigeförsamlingen är Göta studentkårs högsta beslutande organ. Den består av 27 ledamöter som alla representerar Göta studentkårs medlemmar. Fullmäktige beslutar om övergripande saker som budget, verksamhetsplan och styrdokument. Att vara en del av fullmäktige innebär att du är med och beslutar om hur Göta studentkår skall fungera, vilka frågor vi skall prioritera och på vilket sätt detta tar sig i uttryck i den dagliga verksamheten. Det är ett spännande och givande uppdrag som ger dig en chans att vara med och påverka stora beslut, likväl som en betydelsefull rad i ditt cv.

Hur du kandiderar

Du kan kandidera som enskild kandidat, vilket helt enkelt innebär att du ställer upp i valet som dig själv under eget namn. Blir du invald i fullmäktige får du en plats där.

Du kan också kandidera på en lista, vilken fungerar ungefär som ett parti. Ni som vill kandidera tillsammans skapar en lista och ger den ett namn. Ni kommer därefter överens om i vilken ordning ni vill stå på listan. Hur många utav er som sedan får en plats i fullmäktige beror på hur många röster listan får. Viktigt att tänka på när ni kandiderar som en lista är att listan inte får ha ett namn som påminner om ett politiskt parti. Inte heller varumärken eller liknande. Om ni är osäkra på om namnet godkänns, kontakta valnämnden på val@gota.gu.se så får ni hjälp.

Kandidatförsäkran

För att kandidera till fullmäktige krävs att du/ni lämnar in en kandidatförsäkran. Skriv ut blanketten, skriv under och lämna in den på ditt sektionskontor eller expeditionen på Studenternas Hus. Du måste vid tillfället kunna uppvisa giltig kårlegitimation.

Kandidatförsäkran måste vara inlämnad senast fredag 23 februari.

Observera att listor som kandiderar, utöver kandidatförsäkran måste lämna in en påskriven överenskommelse. Den skrivs ut och ifylles på samma sätt som kandidatförsäkran. Skriv ut överenskommelse för lista här.

Valmaterial

För att vi skall kunna förmedla informationen om er kandidatur till våra medlemmar behöver du/ni besvara några frågor om er själva och er kandidatur. Informationen vi behöver av er är obligatorisk och er kandidatur är inte giltig förrän ni besvarat frågorna.

Frågorna finns i ett formulär som ni hittar här.

Mer information om hur valet går till hittar du i Göta studentkårs valordning.

Under valet den 5-16 mars kommer du att kunna rösta digitalt via karvalet.se samt i vallokaler runt om på Göteborgs universitet. Mer info om detta kommer!

English

It’s time to run for the Göta studentkår Representative Assembly.

The Representative Assembly is the highest ruling body of Göta studentkår. It consists of 27 members who represent all the members of the union. The assembly decides on broad issues concerning the union, such as budget matters, action plan and policy documents. To be part of the assembly means that you participate in deciding on how the union should work, what matters we should put special emphasis on and in what ways this should be reflected in the day-to-day proceedings of the union. To be an assembly member is an exciting and rewarding experience that not only gives you the opportunity to affect big decisions, but will also give you a valuable credential on your résumé. 

How to run

You may run in one of two ways. To be an individual candidate simply means that you run for the position as yourself, under your own name. If elected, you will get one seat in the assembly.

You may also run as part of a “list”, which resembles a political party. You create your list together with your fellow candidates and give it a name. You will then decide in which order you should place yourselves on the list. This will then decide which of you get an actual seat in the assembly, should you not acquire enough votes to get a seat for each candidate on the list.  It is important to note that you may not give your list a name that resembles an actual political party or any trademark or corporation. If you have questions regarding the naming of you list, please contact the election commission at val@gota.gu.se.

Declaration of candidacy

In order to run, you must submit a declaration of candidacy. Print the form, sign it and hand it in to your union sections office or the union office at Studenternas hus, Götabergsgatan 17. When doing this you must be able to present a valid union ID.

Your declaration of candidacy must be submitted no later than February 23rd. Please note that lists must also fill out a form detailing the names of your list in numbered order as mentioned above. You can print this form here.

Both forms are currently only available in Swedish.

Campaign material

 In order for us to inform our members about your candidacy, we will need you to answer a couple of questions about yourselves and your candidacy. This information is mandatory and your candidacy will not be valid until you have answered these questions. You will find them in this form.